Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu zvířat

1. Úvodní ustanovení

1.1 Kdekoliv se v tomto dokumentu vyskytuje některý z pojmů uvedený níže v tomto článku, má význam zde definovaný. Pojmy definované v jiných dokumentech tvořící součást Smlouvy na Služby mají význam definovaný v těchto jiných dokumentech.

 • Poskytovatel - znamená přepravce živých zvířat, přičemž kdekoliv se v jiných dokumentech tvořících součást Smlouvy na Služby hovoří o poskytovateli, myslí se tím fyzická osoba, Josef Habrovec, se sídlem Merhautova 440/26, PSČ 613 00, Brno-Zábrdovice, IČO 09877223, neplátce DPH, Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno;
 • Zástupce poskytovatele - Smlouvu na Služby, která podléhá těmto obchodním podmínkám, lze uzavřít také srze zástupce poskytovatele. Zástupcem poskytovatele se rozumí fyzická osoba Kateřina Bielená, dat. nar. 30. 10. 1997, která na platformě Facebook vystupuje pod uživatelských jménem Katy Bielena a pod Facebookovou stránkou Right Royal Chihuahuas & Handling.
 • Uživatel, zákazník, klient - znamená, uživatel, který se rozhodl využívání Služeb a které jsou obstarávány příslušným Poskytovatelem, jeho zástupcem nebo nebo byly delegovány na dalšího přepravce - třetí stranu;
 • Ceníky - znamená dokumenty obsahující ceny za Služby (případně způsob jejich stanovení) a další související plnění, které mohou být účtovány Uživateli;
 • Služby - znamená dodávku služeb, jak jsou specifikovány na Webových stránkách;
 • Smlouva na Služby - znamená smluvní vztah, který založil povinnost poskytnout Služby, přičemž pro:
 • rámcovou smlouvu o poskytování služeb má význam totožný s pojmem dohoda. Toto smlouva je uzavřena písemně nebo ústně;
 • Dohoda - znamená:
 • hlavní dohodu o spolupráci, kterou uzavřeli Uživatel a Poskytovatel a jejímž předmětem je

i. zprostředkování uzavření Smlouvy na Služby mezi Uživatelem a příslušným Poskytovatelem;

ii. obecné sjednání kontraktačního procesu pro Smlouvy na Služby a obecné sjednání podmínek pro poskytování Služeb;

 • rámcovou smlouvu o poskytování služeb, kterou uzavřeli Uživatel a Poskytovatel a jejímž účelem je stanovení podmínek

i. pro poskytování služeb z nabídky Poskytovatele Uživateli a stanovení práv a povinností smluvních stran s tímto

ii. poskytováním souvisejících;

 • ExOP - znamená obchodní podmínky třetích osob, podmínek a závazných ceníků, kterými se může rovněž řídit příslušná Smlouva na Služby, resp. poskytování Služeb;
 • Webové stránky - znamená webové stránky https://right-royal.cz/, blíže poté stránka "Přeprava" dostupná na https://www.right-royal.cz/preprava/

1.2 Předmětem a účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro přepravu zvířat (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele při poskytování Služeb a v souvislosti s nimi. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy na Služby. Pokud tak příslušná Smlouva na Služby, resp. VOP stanoví, mohou být její součástí i další podmínky, zejména ExOP.

1.3 Je-li k řádnému poskytnutí Služby nutné uzavřít více smluvních vztahů, pak smluvní stranou kteréhokoliv z nich může být jakákoliv třetí strana, kterou Poskytovatel pověří.

1.4 S ohledem na snahu zlepšovat poskytované Služby, na změny a vývoj právního řádu je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky a Ceníky. Pokud stávající Uživatel návrh na změnu Obchodních podmínek a Ceníků neodmítne, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže Uživatel návrh na změnu odmítne, má právo na původní plnění.

1.5 V souvislosti s poskytováním Služeb dochází ke zpracování osobních údajů Uživatelů a dále může docházet i ke zpracování osobních údajů dalších osob, například zaměstnanců Uživatele nebo i jiných osob spolupracujících s Uživatelem. Veškeré informace a podrobnosti o totožnosti správce, účelech zpracování a právním základu zpracování, případných oprávněných zájmech správce, případných příjemcích osobních údajů a způsobu, jakým subjekty údajů mohou uplatnit svá práva, jsou k dispozici v dokumentu nazvaném "Zásady ochrany soukromí a osobních údajů", dostupném na Webových stránkách.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1 Služba je poskytována na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právním úkonům, Uživatelem. Smlouvu lze uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím internetu, sociálních médií jako Facebook a Messenger, apod.) nebo jiným způsobem.

2.2 Smlouva se uzavírá v písemné nebo ústní podobě. K uzavření smlouvy dojde:

(a) podpisem objednávkového formuláře nebo

(b) použitím prostředků komunikace na dálku nebo

(c) písemně při osobním jednání

Objednávka v písemné podobě se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Objednávku lze však, v souladu s výše uvedeným, uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, internetem, skrze sociální platformu Facebook a Messenger, apod.) nebo jiným způsobem. Ústně uzavřená smlouva vyžaduje písemné potvrzení pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména pomocí potvrzující sms, zpávy přes platformy Facebook, Messenger, WhatsApp nebo emailem zaslaným elektronickou poštou), takové potvrzení však není třeba, došlo-li k poskytnutí plnění.

2.3 Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem podpisu objednávkového formuláře anebo v případě ústní smlouvy v okamžiku písemného potvrzení smluvního konsensu pomocí prostředků komunikace na dálku. Smlouva uzavřená s použitím prostředků komunikace na dálku se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy je pevně dohodnut termín přepravy, a jsou předány adresy, odkud kam bude služba vykonána.

2.4 Smlouva na Služby může být uzavřena skrze Zástupce poskytovatele, definovaného výše. V tomto případě se Smlouva na Služby uzavře okamžikem, kdy Zástupce poskytovatele nebo přímo Poskytovatel obdrží písemné potvrzení smluvního konsensu popsaného v bodě 2.3.

2.5 Smlouva na Služby je uzavřena způsobem, který je popsán výše. Není-li uvedeno jinak, je Smlouva na Služby uzavřena nejpozději v okamžiku, kdy dojde k využití příslušné Služby Uživatelem.

2.6 Uzavřením smluvního vztahu dle čl. 2 bodu 2.1., 2.2. a 2.3., 2.4 a 2.5 Uživatel potvrzuje, že je s předmětnými smluvními podmínkami seznámen, chápe jejich obsah, a souhlasí s jejich použitím pro daný vztah. Poskytovatel a Uživatel se zavazují k dodržování těchto Všeobecných Podmínek. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, která mu vznikne v důsledku uvedení nepravdivých údajů.

3. Popis služeb

Poskytované služby jsou:

3.1 Transport zvířete, čímž se rozumí umožnění naložení, přeprava a složení zvířete za použití dopravního prostředku a jeho vybavení, které je určeno k přepravě zvířat.

3.2 Další úkony a plnění objednané a akceptované poskytovatelem.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Na základě smlouvy má poskytovatel povinnost se v dohodnuté době dle aktuální dopravní situace dopravit na místo nakládky. Místem nakládky je místo určené Uživatelem.

4.2 Poskytovatel má povinnost poskytovat veškeré služby s odbornou péčí. Poskytovatel má povinnost postupovat s náležitou péčí, avšak neodpovídá za případné další zhoršení zdravotního stavu zvířete v důsledku vyšší moci, jeho aktuální zdravotní kondice či jiných škod způsobených v důsledku chování zvířete (např. sebeporanění apod.) V ostatních případech odpovídá poskytovatel do výše původní kupní ceny zvířete, kterou mělo zvíře v den získání vlastnictví Uživatelem. Uživatel je povinen výši kupní ceny v případě škody doložit kupní smlouvou zvířete. Pokud Uživatel není schopen kupní cenu doložit, odpovídá poskytovatel do výše tržní ceny zvířete v době, kdy bylo zvíře Uživatelem koupeno.

4.3 Uživatel prohlašuje, že je seznámen s právní úpravou na ochranu, zejména se zákonnými požadavky kladenými na přepravu zvířete ve špatném zdravotním stavu. Dále prohlašuje, že je seznámen se sankcemi, které zákon ukládá v případě porušení předpisů na ochranu a transport zvířat.

4.4 Pokud se v průběhu přepravy zdravotní stav zvířete zhorší natolik, že by byla bezúčelná a přeprava zvířete by byla dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů týráním, nemá poskytovatel právo bez souhlasu majitele zajistit usmrcení zvířete. Kvalifikované utracení je pouze v kompetenci přivolaného veterináře.

4.5 Uživatel bere na vědomí skutečnost, že dojde-li k týrání dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů a odmítne zvíře nechat kvalifikovaně utratit, může dopustit se tím správního deliktu, který bude příslušnému správnímu orgánu oznámen.

4.6 Poskytovatel má právo odmítnout, odepřít nebo zastavit plnění, kde hrozí riziko, že by se dostal do rozporu se zákonem.

4.7 Uživatel má povinnost uhradit za objednanou službu dle čl. 5. Taktéž má povinnost v případě marného výjezdu uhradit skutečné náklady a storno poplatek dle čl. 5. Marným výjezdem se rozumí výjezd, kdy byla doprava na místo určené Uživatelem již zahájena, avšak na přání Uživatele byla odvolána nebo jestliže se zvíře přes veškerou snahu nepodaří naložit, hradí Uživatel v plné výši přístavné i cestu zpět + dobu nakládky, viz ceník. Dále se marný výjezd považuje zrušení spolujízdy, neboť u spolujízdy se o náklady na cestu dělí více účastníků.

5. Cena a platební podmínky

5.1 Uživatel se zavazuje platit za poskytované Služby sjednanou cenu. Cena je stanovena dle Ceníku Poskytovatele. Ceník je sdělen Uživateli při objednání Služby. Uživatel potvrzuje, že se s Ceníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy seznámil a s tímto souhlasí. Zaplacením ceny za objednanou Službu Uživatel znovu potvrzuje, že akceptoval znění těchto Podmínek.

5.2 Za vykonané služby bude vyúčtována Poskytovatelem částka dle Ceníku. Uživatel uhradí stranami sjednanou cenu 1 (slovy jeden) týden před termínem nakládky zvířete. Pokud je Smlouva uzavřena méně než 1 (slovy jeden) týden před termínem nakládky zvířete, hradí Uživatel sjednanou cenu v den uzavření Smlouvy. Daňové doklady jsou splatné vždy k datu splatnosti uvedenému na daňovém dokladu. Uvedené doklady jsou předány v okamžiku uhrazení sjednané ceny.

5.3 Dostane-li se Uživatel do prodlení s úhradou ceny za Služby, je povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.4 Není-li domluveno jinak, je cena za převoz splatná bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu (faktuře).

5.5 U převozů s rozpočtem přes 8.000 Kč požadujeme předem nevratný závdavek ve výši 50% odhadované ceny za přepravu živých zvířat nebo zvířete 2 (slovy dva) týdny před sjednaným termínem nakládky a doplatek minimálně 1 (slovy jeden) týden před sjednaným termínem nakládky, není-li dohodnuto jinak. Tento závdavek nepodléhá storno podmínkám uvedeným v bodě 5.8 níže.

V případě, že Uživatel využije spolujízdy, tj. částečného vytížení trasy z důvodu snížení vlastních nákladů, zavazuje se k úhradě závdavku ve výši 90% odhadované ceny, jako garanci, že této služby využije a nebude tím blokovat další spolucestující. V obou případech je závdavek použit jako částečná úhrada ceny přepravy a bude odečten od konečné ceny. Při zrušení přepravy ze strany přepravce z jakéhokoliv důvodu se vrátí závdavek v té výši, ve které byl přijat, ne jinak.

5.6 Konečnou cenou se rozumí celkové náklady, které vznikly Uživateli během čerpání služby. V případě platby závdavku předem, který vzniká za podmínek, které jsou uveřejněny v bodu 5.5, budou následně dopočítány k odhadované ceně za Službu i ostatní vícenáklady jako jsou např. silniční poplatky, mýto, dálniční známky, ubytování řidičů a zvířat, apod., kterých bylo nutno během poskytování služby využít.

5.7 Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně jí postižené. Strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé straně a provést veškerá rozumná opatření ke zmírnění následků neplnění jejích povinností. Vyšší moc zahrnuje mimo jiné i opatření spojená s pandemií Covid-19, pokud znemožní přepravu.

5.8 Storno podmínky. Uživatel má nárok na odstoupení od Smlouvy, avšak budou mu účtovány následující storno poplatky:

 • V případě odstoupení více než 2 (slovy dva) týdny před sjednaným termínem nakládky je Uživateli účtován storno poplatek ve výši 20% ze sjednané částky za přepravu.
 • V případě odstoupení méně než 2 týdny ale více než 1 týden před sjednaným termínem nakládky je Uživateli účtován storno poplatek ve výši 50% ze sjednané částky za přepravu.
 • V případě odstoupení méně než 1 týden před sjednaným termínem nakládky je Uživateli účtován storno poplatek ve výši 100% ze sjednané částky za přepravu.

6. Odpovědnost za škodu

6.1 Uživatel dále odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté Služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobené přímo Uživatelem, Uživatelem pověřenou osobou, nebo přepravovanými zvířaty, včetně ušlého zisku. Náhradou škody se rozumí zejména poškození majetku Poskytovatele nebo ExOP a to zejména škody vzniklé v důsledku chování přepravovaného zvířete nebo zvířat a dále škoda vzniklá třetím osobám v příčinné souvislosti.

7. Řešení sporů, rozhodné právo

7.1 Smluvní strany učiní vše pro to, aby veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s plněním této Smlouvy vzniknou, byly vyřešeny smírnou cestou. Spory bude rozhodovat dle zákona věcně a místně příslušný soud.

7.2 Všechny právní vztahy smluvních stran, které vznikly na základě Smlouvy či v souvislosti s poskytováním Služeb na jejím základě, se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem a jurisdikci mají soudy České republiky.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

8.3 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů přepravce, a to pro účely realizace práv a povinností z přepravní smlouvy. Nezvolí-li Uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů přepravcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření přepravní smlouvy.

8.4 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat přepravce o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů Uživatele může přepravce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zajišťující náhradní přepravu nebudou osobní údaje přepravcem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se Uživatel domníval, že přepravce nebo zpracovatel (čl. XII. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1 požádat Poskytovatel nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2 požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Právní vztahy při poskytování Služeb se řídí Smlouvou, těmito Podmínkami, případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým druhům Služeb, zákony a dalšími právními předpisy. Ujednání Smlouvy má přednost před obsahem těchto Podmínek. Ujednání případných zvláštních podmínek vztahujících se k jednotlivým druhům Služeb má přednost před obsahem těchto Podmínek, tyto ujednání je však třeba učinit písemně nebo písemně potvrdit pomocí prostředků komunikace na dálku, nedošlo-li již k plnění ze strany Poskytovatele.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2022.